ઉર્દૂ સાહિત્ય અકાદમી | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઉર્દૂ સાહિત્ય અકાદમી | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ઉર્દૂ સાહિત્ય અકાદમી

ઉર્દૂ સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓ

  • શિષ્‍ટમાન્ય પુસ્તકોના લેખક તથા નવોદિત લેખકને સહાય.
  • ઉર્દૂ ભાષાના પરિસંવાદ યોજવા
  • સાબરનામા નામના ઉર્દૂ વાર્ષિકનું પ્રકાશન.
  • ઉર્દૂ ભાષાના ઉત્તમ પુસ્તકો તથા મૂર્ધન્ય લેખકનું સન્માન.
  • આર્થિક રીતે નબળા ઉર્દૂ સાહિત્યકારોને સહાય.
  • અપ્રાપ્‍ય ઉર્દૂ પ્રશિષ્‍ટ પુસ્તકોનું પુન: મુદ્રણ.
  • ઉર્દૂ ભાષાના પરિસંવાદોનું આયોજન.
  • યુવા સાહિત્યકારને યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર.
Back to Top