વાપરવાના નિયમો | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
વાપરવાના નિયમો | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

વાપરવાના નિયમો

This content is available in English language only.

  • This website is designed, developed and maintained by Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat.
  • Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/ check with the Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat and / or other source(s), and to obtain appropriate professional advice.
  • Under no circumstances will Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.
  • These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the Indian Laws. Any dispute arising under these terms and conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Ahmedabad, Gujarat, India.
  • The information posted on this website could include hypertext links or pointers to information created and maintained by non-Government/private organization. Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat is providing these links and pointers solely for your information and convenience. When you select a link to an outside website, you are leaving the Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat website and are subject to the privacy and security policies of the owners/sponsors of the outside website.
  • Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat cannot authorize the use of copyrighted materials contained in linked websites. Users are advised to request such authorization from the owner of the linked website.
  • Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat does not guarantee that linked websites comply with Gujarat Government Web Guidelines.
Back to Top