શબ્‍દસૃષ્‍ટિ | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
શબ્‍દસૃષ્‍ટિ | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શબ્‍દસૃષ્‍ટિ

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર શબ્દસૃષ્ટિ પ્રત્યેક માસની પાંચમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.

શબ્દસૃષ્ટિ નું વાર્ષિક લવાજમ : ભારતમાં ૧પ૦/-, પાંચ વર્ષનું લવાજમ ૭૫૦/-, દસ વર્ષનું લવાજમ ૧૫૦૦ છે. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના નામના મનીઓર્ડર / માઇકર ચેક / ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી / રોકડમાં / નેટબૅકિંગથી આ લવાજમ ભરી શકાય છે. પ્રત્યેક વર્ષે યાદ રાખી લવાજમ ભરવા કરતાં પાંચ વર્ષ / દસ વર્ષ માટે એક-સાથે લવાજમ ભરવાનું ઉભય પક્ષે સુગમતા વધારનાર છે.

 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૭ અંક​-૨
  વિશેષાંક : શબ્દસૃષ્ટિ મંજૂષા-૧

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ અંક​-૧
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ અંક​-૨
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  એપ્રિલ ૨૦૧૮ અંક​-૪
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  મે ૨૦૧૮ અંક​-૫
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  જૂન ૨૦૧૮ અંક​-૬
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  જુલાઈ ૨૦૧૮ અંક​-૭
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ અંક​-૮
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ અંક​-૯
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  ઓક્ટોમ્બર ૨૦૧૮ અંક​-૧૦
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  નવેમ્બર ૨૦૧૮ અંક​-૧૧
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ અંક​-૧૨
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  જાન્યુઆરી-૨૦૧૯ અંક​-૧૩
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ અંક​-૧૪
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  માર્ચ ૨૦૧૯ અંક​-૧૫
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  એપ્રિલ ૨૦૧૯ અંક​-૧૬
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  મે ૨૦૧૯ અંક​-૧૭
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  જૂન ૨૦૧૯ અંક​-૧૮
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  જુલાઈ ૨૦૧૯ અંક​-૧૯
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ અંક​-૨૦
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ અંક​-૨૧
  વિશેષાંક :

  -
 • શબ્દસૃષ્ટિ બુક

  શબ્દસૃષ્ટિ બુક
  ઓક્ટોમ્બર ૨૦૧૯ અંક​-૨૨
  વિશેષાંક :

  -

શબ્દસૃષ્ટિ નું લવાજમ નેટબૅકિંગથી ભરવા માટે જરૂરી વિગતો

ખાતાનું નામ : ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી

ખાતા નં. ૩૫૯૩૦૨૦૧૦૦૦૭૮૧૫

IFS Code : UBINO535931

બેંક નામ : યુનિયન​ બેંક, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

 • ૦૧અકાદમીના ખાતામાં રૂપિયા જમા કરાવ્યા પછી ઓનલાઇન ટ્રાન્ઝેક્શન સ્લિપ સરનામા સાથે અકાદમીના કાર્યાલય ખાતે પ્રકાશન અધિકારીને મોકલી આપવાની રહેશે.
 • ૦૨શબ્દસૃષ્ટિ માં પ્રગટ થતાં લખાણની પસંદગી બાબતે સાહિત્ય અકાદમીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે. પ્રગટ થતાં લખાણ માટે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીની સહમતી અનિવાર્ય નથી. લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની રહે છે.
 • ૦૩લેખકોએ પ્રત્યેક કૃતિ કે લખાણની નીચે પોતાનું નામ-સરનામું, ફોન-નંબર, ઇ-મેઇલ એડ્રેસ જણાવવા વિનંતી. લેખતે પોતાની પાસે એક નકલ રાખીને જ કૃતિ મોકલવી. સ્વીકૃતિ કે અસ્વીકૃતિની જાણ માટે પોસ્ટકાર્ડ પણ મોકલી શકાય.
 • ૦૪સાહિત્યિક કૃતિઓ મોકલવા માટેનો પત્રવ્યવહાર : શબ્દસૃષ્ટિ, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, અભિલેખાગાર ભવન, સેક્ટર ૧૭, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭ એ સરનામે કરવો. આ માટેનું E-mail : krutiforss@gmail.com રહેશે.
 • ૦૫શબ્દસૃષ્ટિ અંક ને લગતી કોઈ પણ પ્રકાર ની ફરિયાદ Email : complaintforss@gmail.com પર કરવાનો રહશે.
 • ૦૬ઉપર દર્શાવેલ ઇ-મેઇલ એડ્રેસ પર જ , જે તે બાબતે, ઇ-મેઇલ મોકલાય તે જોવા વિનંતી છે.

પ્રકાશક

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી વતી મહામાત્ર, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી,
સેક્ટર-૧૭,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭
ક્રિષ્ના ગ્રાફિક્સ (૯૬૬, નારણપુરા જૂના ગામ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૧૩, ફોન : ૨૭૪૯૪૩૯૩) માં છાપીને પ્રગટ કર્યું.

Back to Top