સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

This content is available in English language only.

Sports Authority of Gujarat : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat website complies with World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 level AA. This will enable people with visual impairments access the website using assistive technologies, such as screen readers. The information of the website is accessible with different screen readers.

Various Screen Readers to choose from

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://safa-reader.software.informer.com/download/ (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11 (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window) External website that opens in a new window Commercial
Back to Top