યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

અકાદમી દ્વારા વન મેન શો

રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે સિદ્ધિ હાંસલ કરી ચૂકેલા રાજ્યના કલાકારોએ તૈયાર કરેલ કલાકૃતિઓનું પ્રદર્શન યોજવામાં આવે છે.

Back to Top