યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

તાના-રીરી શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ

વડનગર ખાતે રાજ્યની સુપ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રીય સંગીતની કલાકારા બેલડી તાના અને રીરીની સ્મૃતિમાં આ સમારોહ યોજવામાં આવે

Back to Top