યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

ચાંપાનેર મહોત્સવ

ચાંપાનેરના સ્મારકોના વલ્ડ હેરીટેઝ તરીકે યુનેસ્કો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતા ચાંપાનેર ખાતે પ્રતિવર્ષ ચાંપાનેર મહોત્સવ યોજવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમના આયોજન માટે કલાકારોને પુરસ્કાર અને આનુષાંગિક ખર્ચ કરવામાં આવે છે.

Back to Top