યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

કલા કે કલાકાર સમારોહ અને શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ

શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલીમ મેળવી હોય તેવા ૧૭ થી રપ વયના કલાકારોનો દર વર્ષે બે સ્થળે બે દિવસનો શાસ્ત્રીય નૃત્યનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમના આયોજન માટે કલાકારોને પ્રવાસ ભાડું, દૈનિક ભોજન ખર્ચ, તજજ્ઞોને નિવાસ અને પ્રવાસ ભથ્થાની ચુકવણી અને આનુષાંગિક ખર્ચ કરવામાં આવે છે.

Back to Top