યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

ઉમંગ ઉત્સવ

વિકલાંગ બાળકોને પ્રોત્‍સાહિત કરવા માટે પ્રાદેશિકકક્ષા તથા ‍રાજયકક્ષાના કાર્યક્રમ અને તાલીમ શિબિર જિલ્‍લા મથકોએ યોજવામાં આવે છે. આ યોજનામાં રુ.૭ લાખની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે

Back to Top