માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમ પ્રકરણ શ્રેણી વિષય/શીર્ષક ડાઉનલોડ
1 નિયમસંગ્રહ - ૧ વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યો અને ફરજો 1-rti.pdf (45 KB)
2 નિયમસંગ્રહ - ૨ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો 2.pdf (48 KB)
3 નિયમસંગ્રહ - ૩ અને ૪ કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો અને નીતિઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહપરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત 3-4.pdf (44 KB)
4 નિયમસંગ્રહ - ૫ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક no-4.pdf (83 KB)
5 નિયમસંગ્રહ - ૬ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓની વિગતો no-5.pdf (75 KB)
6 નિયમસંગ્રહ - ૭ જાહેર માહિતી અધિકારી/ સહાયક જાહેર માહિતી અધિકારી/એપેલેટ અધિકારીની વિગતો no-6.pdf (84 KB)
7 નિયમસંગ્રહ - ૯ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડિરેકટરી) no-8.pdf (76 KB)
8 નિયમસંગ્રહ - ૧૦ વિનિયોગમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ, મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું no-9.pdf (67 KB)
9 નિયમસંગ્રહ - ૧૧ પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર no-10.pdf (71 KB)
10 નિયમસંગ્રહ - ૧૨ સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પધ્ધતિ 12-rti.pdf (71 KB)
11 નિયમસંગ્રહ - ૧૩ રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો 13-rti.pdf (50 KB)
12 નિયમસંગ્રહ - ૧૪ કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો 14.pdf (43 KB)
13 નિયમસંગ્રહ - ૧૫ વિજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી 15.pdf (45 KB)
14 નિયમસંગ્રહ - ૧૬ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો 16.pdf (23 KB)
15 નિયમસંગ્રહ - ૧૭ અન્ય ઉપયોગી માહિતી 17.pdf (42 KB)
Back to Top