સમાચાર

pausePause
  • No Record Found
શ્રી અશ્વિનીકુમાર, આઈ.એ.એસ
શ્રી અશ્વિનીકુમાર, આઈ.એ.એસ

અગ્ર સચિવ,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અધ્યક્ષ
શ્રી ભાગ્યેશ જહા

અધ્યક્ષ
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાત સરકાર

મહામાત્ર
ડૉ. જયેન્દ્રસિંહ જાદવ

મહામાત્ર
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાત સરકાર

Did you know
Back to Top