સમાચાર

pausePause
  • No Record Found
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter

શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ
શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website

શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ,આઈએએસ

સચિવ
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અધ્યક્ષ
શ્રી વિષ્ણુભાઇ પંડ્યા

અધ્યક્ષ
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાત સરકાર

મહામાત્ર
ડૉ. અજયસિંહ ચૌહાણ

મહામાત્ર
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાત સરકાર

Did you know
Back to Top