ડિસક્લેમર | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ડિસક્લેમર | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ડિસક્લેમર

This content is available in English language only.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy of the content on this Portal, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat accepts no responsibility in relation to the accuracy, completeness, usefulness or otherwise, of the contents. Users are advised to verify/check any information, and to obtain any appropriate professional advice before acting on the information provided in the Portal.

In no event will the Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat, Government of Gujarat will be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this Portal.

These terms of use shall be governed by and construed in accordance with the Indian Laws. Any dispute arising under these terms and conditions shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of India.

All of the content and Information brought to you by the Gujarat Sahitya Academy : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat, Government of Gujarat.

Please refer following Policies related Privacy, Copyright and Hyperlinking Policy of this Portal, If you need any more information than please visit following or feel free to contact us

Back to Top