સંપર્ક માહીતી | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક માહીતી | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક માહીતી

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી

અભિલેખાગાર ભવન,
સેક્ટર - ૧૭, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૭.

ખાતાના વડા

શ્રી ભાગ્યેશ જહા

શ્રી ભાગ્યેશ જહા

હોદ્દો : અધ્યક્ષ

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨ ૫૬૭૯૭/૯૮

Dr. Ajaysinh Chauhan

ડો.જયેન્દ્રસિંહ જાદવ

હોદ્દો : મહામાત્ર

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૭૯૭/૯૮

ફેક્સ :

ડૉ. અજયસિંહ ચૌહાણ

ડૉ. અજયસિંહ ચૌહાણ

હોદ્દો : મહામાત્ર

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૭૯૭/૯૮

ફેક્સ : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૭૯૭

sahityaacademy map guj
23.223906 72.653732
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
અભિલેખાગાર ભવન,
સેક્ટર - ૧૭, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૭.
Back to Top