અંદાજપત્ર | અમારા વિશે | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અંદાજપત્ર | અમારા વિશે | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અંદાજપત્ર

ક્રમ મુખ્‍ય સદર આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો
૧૦૨ અર્વાચીન ભારતીય ભાષા અને સાહિત્‍યને ઉત્તેજન (૧) એઆરટી-૧૧ ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્‍યનો વિકાસ ૧૩૬.૦૦ ૭૫.૦૦ ૨૧૧.૦૦
૧૦૨ અર્વાચીન ભારતીય ભાષા અને સાહિત્‍યને ઉત્તેજન (૨) એઆરટી-૧૨ ઉર્દૂ, સિંધી અને અન્‍ય અર્વાચીન ભાષાનો વિકાસ ૨૫.૦૦ ૮.૪૦ ૩૩.૪૦
૧૦૩ સંસ્‍કૃત શિક્ષણ (૦૨) એઆરટી-૧૦ સંસ્‍કૃતનો વિકાસ ૬૦.૦૦ ૧.૨૫ ૬૧.૨૫
૮૦ સામાન્‍ય ૮૦૦ અન્‍ય ખર્ચ (૬) ઉત્તમ પુસ્‍તકોને પુરસ્‍કાર ૦.૦૦ ૪.૭૫ ૪.૭૫
૨૨૦૫-૧૦૨-કલા અને સંસ્‍કૃતિને ઉત્તેજન (૭) લોક સાહિત્‍ય સમિતિને અનુદાન ૨૫.૦૦ ૧.૦૦ ૨૬.૦૦
  કુલ :- ૨૪૬.૦૦ ૯૦.૪૦ ૩૩૬.૪૦
વિષય ડાઉનલોડ
નાણાંકીય જરૂરીયાતનું પત્રક ૨૦૧૭-૧૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (69 KB)
કામગીરી અંદાજપત્ર ૨૦૧૭-૧૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (150 KB)
અંદાજપત્ર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (48 KB)
Back to Top