અરજી ફોર્મ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અરજી ફોર્મ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અરજી ફોર્મ

  • વિષય/શીર્ષક
ક્રમવિષય/શીર્ષકડાઉનલોડ
1 "કાર્યક્રમ / પરિસંવાદ યોજવા માટે સાહિત્યિક / શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને આર્થિક સહાય" માટે નુ અરજી ફોર્મ proposal-form.pdf (48 KB)
2 ઉત્તમ મોલીક બાળસાહિત્યના નિર્માણ અને પ્રકાશન્ના પ્રોત્સાહન માટેની યોજનાનુ આવેદનપત્ર aavedan_patra.pdf (7 MB)
3 નવોદિત લેખકોને લલિત સાહિત્યની પ્રથમ કૃતિના પ્રકાશન માટે આર્થિક સાહની યોજના aarthik_sahayani_yojana.pdf (4 MB)
4 પ્રશિસ્ટ કૃતિઓના અનુવાદના પ્રકાશન અર્થે સહાય આપવાની યોજના shahay_aapavani_yojana.pdf (4 MB)
5 શિસ્તમાન્ય પુસ્તકોના પ્રકાશન અર્થે લેખકોને આર્થિક સહાય આપવાની યોજના shishtmanya.pdf (3 MB)
Back to Top