શ્રી મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજવણી
શ્રી મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજવણી

શ્રી મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજવણી

150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi

Government of India has decided to commemorate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, Father of the Nation, at national and international level to propagate his message. A National Committee (NC) headed by Hon’ble President of India has been constituted for this purpose. This Committee includes Hon’ble Vice-President, Hon’ble Prime Minister, Chief Ministers of all states of the country, representatives from across the political spectrum, Gandhians, thinkers, and eminent persons from all walks of life. The NC will guide and approve policies/programmes/activities for the commemoration and will also supervise implementation of the decisions taken from time to time.

શ્રી મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીના લોગો ડાઉનલોડ કરવા અહિં ક્લિક કરો. External website that opens in a new window

શ્રી મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણીની વધુ વિગત જાણ​વા અહિં ક્લિક કરો. External website that opens in a new window

Back to Top